پروتئین نوترکیب

پروتئین، مهندسی پروتئین، تخلیص پروتئین،‌جداسازی پروتئین ،‌آمینو اسید،‌پروتئین نوترکیب ،‌ Recombinant protein، پروتئین دارویی،‌اینترفرون،‌اینترلوکین،
error: Content is protected !!
X