کتابچه ی جامع جداسازی و خالص سازی پروتئین

۶۸.۴۳۶تومان

مقدمه ای بر استخراج پروتئین

تولید عصاره ی پروتئینی

اصول الکتروفورز

شناسایی پروتئین ها در ژل

روش های کروماتوگرافی

تکنیک های جداسازی

انواع روشهای کروماتوگرافی

خالص سازی پروتئین

آنالیز پروتئین با روش طیف سنجی جرمی

شناسایی پروتئین ها با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی آنلاین

تعیین جرم ملکولی پروتئین

جدا سازی RNA , DNA

کرماتو گرافی اسید های نوکلئیک

هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک

استفاده از آنزیم ها در تغییر اسیدهای نوکلئیک

واکنش زنجیره ی پلیمراز PCR

RT-PCR

تکنیک های کلونینگ

روشهای تغیین توالی DNA

 

Compare

توضیحات

کتابچه ی جامع جداسازی و خالص سازی پروتئین

شامل کلیه ی مباحث مورد نیاز برای جداسازی و خالص سازی پروتئین

این فایل به صورت یک فایل اسکن شد از روی کتاب در ۷۹ صفحه  و به زبان فارسی می باشد.

مقدمه ای بر استخراج پروتئین

تولید عصاره ی پروتئینی

اصول الکتروفورز

شناسایی پروتئین ها در ژل

روش های کروماتوگرافی

تکنیک های جداسازی

انواع روشهای کروماتوگرافی

خالص سازی پروتئین

آنالیز پروتئین با روش طیف سنجی جرمی

شناسایی پروتئین ها با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی آنلاین

تعیین جرم ملکولی پروتئین

جدا سازی RNA , DNA

کرماتو گرافی اسید های نوکلئیک

هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک

استفاده از آنزیم ها در تغییر اسیدهای نوکلئیک

واکنش زنجیره ی پلیمراز PCR

RT-PCR

تکنیک های کلونینگ

روشهای تغیین توالی DNA