نرم افزار DNASTAR Lasergene Suite

۸۰.۸۷۷تومان

DNASTAR Lasergene Suite یکی از جامع ترین و کاربردی ترین بسته های نرم افزاری در حوزه بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی میباشد که کاربردهای زیادی در تحقیقات ژنومیکس، زیست شناسی ساختاری و مولکولی دارد. در این  نسخه جدید قابلیت های متعددی نسبت به نسخه های قبلی آن افزوده شده است. در زیر به برخی از آن ها  اشاره می شود:

آنالیز توالی DNA

 • SeqBuilder : کلونینگ، طراحی پرایمر PCR، ویرایش و تفسیر (annotation)
 • MegAlign Pro : همردیفی MUSCLE و نمایش تفسیر
 • GeneQuest : ژن یابی، اتصال عوامل رونویسی، پیچش RNA
 • MegAlign : همردیفی های Clustal، جفتی و چندگانه، فیلوژنی
 • SeqMan Pro : اسمبلی و آنالیز سانگر ،SNP next-gen  و آنالیز تنوع ساختار

اسمبلی و آنالیز توالی های Next-gen

 • SeqMan NGen : اسمبلی Templated و de novo، متاژنومیکس، نمونه های تکی و چندتایی
 • ArrayStar : بیان ژن میکرواری، ژن Ontology، آنالیز SNP مقیاس وسیع
 • QSeq : RNA-Seq، ChIP-Seq، همردیفی و آنالیز miRNA

پروتئومیکس

 • Protean 3D : ساختار و motion مولکولی، آنالیز توالی پروتئین
 • Protean : آنالیز توالی پروتئین
 • GenVision : ارائه و تنظیم گراف ها برای انتشار و تلفیق داده ها
 • EditSeq : وارد کردن فایل داده های غیرمعمول و ویرایش آن ها
 • SeqNinja : ویرایش اتوماتیک توالی های تفسیر شده تکی و چندتایی
 • PrimerSelect : طراحی پرایمر و پروب
Compare

توضیحات

DNASTAR Lasergene Suite یکی از جامع ترین و کاربردی ترین بسته های نرم افزاری در حوزه بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی میباشد که کاربردهای زیادی در تحقیقات ژنومیکس، زیست شناسی ساختاری و مولکولی دارد. در این  نسخه جدید قابلیت های متعددی نسبت به نسخه های قبلی آن افزوده شده است. در زیر به برخی از آن ها  اشاره می شود:

آنالیز توالی DNA

 • SeqBuilder : کلونینگ، طراحی پرایمر PCR، ویرایش و تفسیر (annotation)
 • MegAlign Pro : همردیفی MUSCLE و نمایش تفسیر
 • GeneQuest : ژن یابی، اتصال عوامل رونویسی، پیچش RNA
 • MegAlign : همردیفی های Clustal، جفتی و چندگانه، فیلوژنی
 • SeqMan Pro : اسمبلی و آنالیز سانگر ،SNP next-gen  و آنالیز تنوع ساختار

اسمبلی و آنالیز توالی های Next-gen

 • SeqMan NGen : اسمبلی Templated و de novo، متاژنومیکس، نمونه های تکی و چندتایی
 • ArrayStar : بیان ژن میکرواری، ژن Ontology، آنالیز SNP مقیاس وسیع
 • QSeq : RNA-Seq، ChIP-Seq، همردیفی و آنالیز miRNA

پروتئومیکس

 • Protean 3D : ساختار و motion مولکولی، آنالیز توالی پروتئین
 • Protean : آنالیز توالی پروتئین
 • GenVision : ارائه و تنظیم گراف ها برای انتشار و تلفیق داده ها
 • EditSeq : وارد کردن فایل داده های غیرمعمول و ویرایش آن ها
 • SeqNinja : ویرایش اتوماتیک توالی های تفسیر شده تکی و چندتایی
 • PrimerSelect : طراحی پرایمر و پروب