جزوه ی کامل درس فیزیولوژی گیاهی

۸۰.۸۷۷تومان

جزوه ی درس فیزیولوژی گیاهی

یکی از دروس مهم دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد که به مطالعه ی نحوه ی عملکرد و ساز و کار عملیاتی سلول های گیاهی می پردازد. در این جزوه که به صورت فایل اسکن شده و حاوی ۵۱ صفحه از جزوه ی دست نویس این درس می باشد می توانید کلیه ی مطالب یک کلاس فیزیولوژی گیاهی را دریابید.

این مطالب شامل:‌

تعاریف فیزیولوژی گیاهی

مکانیسم فتوسنتز

زنجیره ی انتقال الکترون

مسیر چرخه ی انتقال الکترون

واکنش های تاریکی فتوسنتزی

چرخه ی کالوین

مسیر گلیسر آلدهید ۳ فسفات

تنظیم آنزیم روبیسکو

تنفس نوری

مکانیسم تغلیظ در گیاهان

اثر نور بر قتوسنتز

چرخه ی گزانتوفیل

حرکت کلروپلاست

بازدارندگی نوری

تنفس

گلیکولیز

خصوصیات کمپلکس ها

مسیر پنتوز فسفات

 

Compare

توضیحات

جزوه ی درس فیزیولوژی گیاهی

یکی از دروس مهم دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد که به مطالعه ی نحوه ی عملکرد و ساز و کار عملیاتی سلول های گیاهی می پردازد. در این جزوه که به صورت فایل اسکن شده و حاوی ۵۱ صفحه از جزوه ی دست نویس این درس می باشد می توانید کلیه ی مطالب یک کلاس فیزیولوژی گیاهی را دریابید.

این مطالب شامل:‌

تعاریف فیزیولوژی گیاهی

مکانیسم فتوسنتز

زنجیره ی انتقال الکترون

مسیر چرخه ی انتقال الکترون

واکنش های تاریکی فتوسنتزی

چرخه ی کالوین

مسیر گلیسر آلدهید ۳ فسفات

تنظیم آنزیم روبیسکو

تنفس نوری

مکانیسم تغلیظ در گیاهان

اثر نور بر قتوسنتز

چرخه ی گزانتوفیل

حرکت کلروپلاست

بازدارندگی نوری

تنفس

گلیکولیز

خصوصیات کمپلکس ها

مسیر پنتوز فسفات