جزوه ی درس زیست شناسی پرتویی – جلسه ی چهارم – واپاشی رادیواکتیو

۶۸.۴۳۶تومان

زیست شناسی پرتویی یکی از دروس مهم کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد که به مطالعه ی اثرات پرتوها و رادیوایزوتوپها بر سلولهای زنده و موجودات زنده و متابولیسم می پردازد.

این جزوه به صورت پاورپوینت پی دی اف شده در ۲۱ صفحه و به زبان فارسی می باشد که در ان می خوانید.

واپاشی رادیواکتیو

قوانین بقا در واپاشی

واپاشی آلفا

واپاشی بتا

واپاشی نگاترون

واپاشی پوزیترون

جدب الکترون

واپاشی گاما

واپاشی انشعابی و شمای واپاشی

سینتیک واپاشی رادیواکتیو

واحدهای رادیواکتیویته

واپاشی مرکب

واپاشی انشعابی

 

Compare

توضیحات

زیست شناسی پرتویی یکی از دروس مهم کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد که به مطالعه ی اثرات پرتوها و رادیوایزوتوپها بر سلولهای زنده و موجودات زنده و متابولیسم می پردازد.

این جزوه به صورت پاورپوینت پی دی اف شده در ۲۱ صفحه و به زبان فارسی می باشد که در ان می خوانید.

واپاشی رادیواکتیو

قوانین بقا در واپاشی

واپاشی آلفا

واپاشی بتا

واپاشی نگاترون

واپاشی پوزیترون

جدب الکترون

واپاشی گاما

واپاشی انشعابی و شمای واپاشی

سینتیک واپاشی رادیواکتیو

واحدهای رادیواکتیویته

واپاشی مرکب

واپاشی انشعابی