اصول طراحی پرایمر

۷۴.۶۵۵تومان

طراحی پرایمر یکی از اساسی تری مباحث مورد نیاز برای دانشجویان برای اجرای پروژه های آزمایشگاهی می باشد.

این جزوه به صورت فایل اسکن شده از روی کتاب با کیفیت متوسط در ۹ صفحه به زبان فارسی می باشد که به خوبی تمامی قوانین و جزییات مربوط به طراحی پرایمر را شرح داده است.

Compare

توضیحات

طراحی پرایمر یکی از اساسی تری مباحث مورد نیاز برای دانشجویان برای اجرای پروژه های آزمایشگاهی می باشد.

این جزوه به صورت فایل اسکن شده از روی کتاب با کیفیت متوسط در ۹ صفحه به زبان فارسی می باشد که به خوبی تمامی قوانین و جزییات مربوط به طراحی پرایمر را شرح داده است.