بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی،‌ زیست فناوری،‌ مهندسی پروتئین،‌ پروتئین نوترکیب، مهندسی ژنتیک، جداسازیِ،‌بیوانفورماتیک،‌ایمونوانفورماتیک، زیست شناسی محاسباتی،‌تکنولوژی طراحی دارو، دیتابیس های زیستی
error: Content is protected !!
X