تمام شد/ وبینار آموزشی سیستم کیفیت در صنایع دارویی

PQSوبینار تخصصی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع دارویی فهرست مطالب وبینار: نحوه‌ی ارتباط راهنما‌های مختلف در حوزه‌ی سیستم کیفیت درصنعت دارو براساس راهنمای ICH Q10 نحوه‌ی نظارت واحد کیفیت و ابزار‌های آن در جهت حصول اطمینان از پیاده‌سازی الزامات به نحو موثر نقش کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در چرخه ساخت اهداف پیاده‌سازی ICHRead More

error: Content is protected !!
X