سمینار تخصصی داده کاوی،‌مفاهیم،‌ روشها و کاربردها

۹۳.۳۲۰تومان

سمینار تخصصی داده کاوی، مفاهیم، روشها و کاربردها  مربوط به رشته های علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک و به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت و در ۲۰ صفحه

فهرست مطالب این سمینار

مقدمه

کاربردهای داده‌کاوی
کاربردهای تجاری
کاربردهای علمی
کاربردهای امنيتی

تکنيکهای داده‌کاوی
دسته بندی
قوانين تداعی
خوشه بندی

آينده داده‌کاوی: کاربردهای جديد، چالشها و دستاوردها
تشخيص ناهمگونی
داده‌کاوی توزيع شده
داده کاوی و حريم خصوصی

Compare

توضیحات

سمینار تخصصی داده کاوی، مفاهیم، روشها و کاربردها  مربوط به رشته های علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک و به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت و در ۲۰ صفحه

فهرست مطالب این سمینار

مقدمه

کاربردهای داده‌کاوی
کاربردهای تجاری
کاربردهای علمی
کاربردهای امنیتی

تکنیکهای داده‌کاوی
دسته بندی
قوانین تداعی
خوشه بندی

آینده داده‌کاوی: کاربردهای جدید، چالشها و دستاوردها
تشخیص ناهمگونی
داده‌کاوی توزیع شده
داده کاوی و حریم خصوصی