راهنمای جامع کلونینگ به زبان فارسی

۸۰.۸۷۷تومان

کتابچه ی جامع کلونینگ  یک کتابچه ی جامع و کامل برای ورودی های به دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری است که قصد دستورزی‌ ژنتیکی دارند. این کتابچه ی مصور  و جامع و کامل به صورت یک فایل رنگی تایپ شده ۸۶ صفحه ای کامل میباشد

در این کتابچه خواهید خواند

آنالیز دی ان ای

کلون کردن ژن

PCR

جدا کردن ژن با PCR

حامل های کلون کردن ژنها

پلاسمیدها

باکتریوفاژها

انواع فاژها

خالص کردن ژن ها از سلولهای زنده

کروماتوگرافی

تغلیظ دی ان ای

تهیه دی ان ای پلاسمیدی

تهیه ی دی ان ای باکتریوفاژ

دستکاری دی ان ای خالص شده با استفاده از آنزیم ها

آنزیم های مورد استفاده

لیگازها

پلیمرازها

اندونوکئازهای محدودگر

اتصال ملکولهای دی ان ای به یکدیگر

وارد کردن دی ان ای به سلولهای زنده

شناسایی سلولهای حاوی دی ان ای نوترکیب

انتخاب کلون

کتابخانه ی ژنی

 

Compare

توضیحات

کتابچه ی جامع کلونینگ  یک کتابچه ی جامع و کامل برای ورودی های به دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری است که قصد دستورزی‌ ژنتیکی دارند. این کتابچه ی مصور  و جامع و کامل به صورت یک فایل رنگی تایپ شده ۸۶ صفحه ای کامل میباشد

در این کتابچه خواهید خواند

آنالیز دی ان ای

کلون کردن ژن

PCR

جدا کردن ژن با PCR

حامل های کلون کردن ژنها

پلاسمیدها

باکتریوفاژها

انواع فاژها

خالص کردن ژن ها از سلولهای زنده

کروماتوگرافی

تغلیظ دی ان ای

تهیه دی ان ای پلاسمیدی

تهیه ی دی ان ای باکتریوفاژ

دستکاری دی ان ای خالص شده با استفاده از آنزیم ها

آنزیم های مورد استفاده

لیگازها

پلیمرازها

اندونوکئازهای محدودگر

اتصال ملکولهای دی ان ای به یکدیگر

وارد کردن دی ان ای به سلولهای زنده

شناسایی سلولهای حاوی دی ان ای نوترکیب

انتخاب کلون

کتابخانه ی ژنی