دستور کار آزمایشگاه میکروبیولوژی ۱ کارشناسی

۷۴.۶۵۵تومان

دستور کار آزمایشگاه میکروبیولوژی یک

فایل اسکن شده از جزوه ی تایپ شده در ۵۱ صفحه دارای علامت و نکات ارایه شده در آزمایشگاه با کیفیت بالا

مناسب مطالعه برای شب امتحان و همچنین تدوین دستورالعمل آزمایشگاهی

Compare

توضیحات

دستور کار آزمایشگاه میکروبیولوژی یک

فایل اسکن شده از جزوه ی تایپ شده در ۵۱ صفحه دارای علامت و نکات ارایه شده در آزمایشگاه با کیفیت بالا

مناسب مطالعه برای شب امتحان و همچنین تدوین دستورالعمل آزمایشگاهی