PCR بایدها و نبایدها در, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

PCR بایدها و نبایدها در

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

انجام واکنش پی سی آر،‌در آزمایشگاه های بیوتکنولوژی یکی از پایه ای ترین آزمایش های معمول است که در این مقاله از سری مقالات مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر میخواهیم چندین تجربه ی قدرتمند برای داشتن نتیجه ی موفق تر را با شما به اشتراک بگذاریم.

 آزمایش باید در محلی بدون رفت و آمد انجام گیرد.

سمپلرهای مورد استفاده نباید برای کارهای دیگر استفاده شوند،  ظروف لوله ها وسرسمپلرها اتوکلاو شوند و هنگام کار از دستکش استفاده شود( برای ممانعت ازعمل آنزیم DNase که سبب تخریب DNA هنگام استخراج DNA می شود وممانعت از عمل آنزیم RNase که سبب تخریب RNAهنگام استخراج RNA می شود) چون این دو آنزیم در محیط کار ودستها زیاد است

هنگام تهیه واکنش نمونه کنترل مثبت را آخر کارتهیه کنید.

برای استفاده از هرماده از پیپت جداگانه واختصاصی استفاده کنید

هنگام استفاده هرلوله را spin کنید تاموادی که به اطراف درب لوله چسبیده اند جدا شده و رسوب کنند.

چندین کنترل منفی حین آزمایش Runکنید

برای انجام آزمایشهای تاییدی از مواد فریز شده استفاده کنید

همیشه DNA آمپلی فای شده راخارج از محل آماده کردن نمونه نگهداری کنید

هنگام کار باPCR product مقداری از آن را جداگانه نگهدارید

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر