DNAبررسی توالی های

هنگامیکه در سال ۱۹۵۰ دانشمندانی همچون کندرو و پروتز همچنان مشغول تعیین اولین ساختارهای سه بعدی پروتئینها بودند، سایر پژوهشگران علوم سلولی و ملکولی شواهد غیر مستقیمی به دست آورده بودند که دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید که ژنها را می سازد،‌نیز یک ماکروملکول بزرگ است

این ملکول به صورت یک زنجیره ی دو رشته ای بلند که به صورت یک مارپیچ دو رشته ای به دور خود پیچ خورده است شکل گرفته و این زنجیره از چهار جز سازنده به نام نوکلئوتید به هم متصل هستند. یک نوکلئوتید از یک گروه فسفات متصل به قند پنتوز تشکیل شده است که خودش به یکی از چهار نوع باز آلی نیتروژن دار متصل می شود. این چهار باز آلی هر کدام با یک حرف انگلیسی به اختصار توضیح داده می شوند.شکل زیر نمایشی از ساختارها و نحوه ی قرار گیری نوکلئوتید ها در دو ملکول دی ان ای و آر ان ای را به نمایش می گذارد

زیست شناسان به مدت ۲۰ سال صبر نمودند تا بتوانند توالی ملکول های دی ان ای را تعیین کنند و به طور مستقیم به توالی نوکلئوتید های ژنی دست یابند. این یک انقلاب بیوشیمیایی بود و به خاطر آن جامعه ی علمی جهانی به سنگر کاشف روش توالی یابی اسید های نوکلئیک در طول ژنوم دومین جایزه ی نوبل را به وی اعطا نمود. مزیت خوانش توالی ژنوم به دلیل محدودیت تنوع اسید های نوکلئیک در حد ۴ عدد بسیار راحت تر و سریع تر بود به طوری که به سرعت فناوری های خودکار سازی خوانش توالیها توسعه داده شد و فراگیر شد. و هم اکنون شرکتهای بسیاری در حال توسعه ی فن آوری های خوانش دی ان ای بوده و در این راستا خوانش ژنوم یک موجود زنده کامل به کمتر از یک هفته و به نقلی یک روز رسیده است و باید بگوییم بیوانفورماتیک نقش به سزایی در تسریع و ایجاد ولع توسعه ی تکنولوژی برای خوانش و ذخیره سازی داده ها ایجاد نموده است.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X