بهینه سازی کدون Codon Optimization, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

بهینه سازی کدون Codon Optimization

بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

اکثر اسیهای آمینه توسط کدون های متعددی کد می شوند که کدون مترادف نامیده می شوند. با این حال کدون های خاصی بیش از دیگر کدونها در هنگام ترجمه استفاده می شوند. این پدیده اصطلاحا ترجیح استفاده کدونی نام دارد و مختص به گونه می باشد. با توجه به فراوانی کدون های ژنتیکی، کدون های نادر در الگوی نوکلئوتیدی ژنهایی که سنتز می شوند می توانند با کدونهایی که فراوانی بیشتری در ژنوم میزبان دارند بدون تغییر در توالی اسید آمینه جایگزین شوند. این موضوع جهت افزایش بهره وری و بازده بیان ژن سنتزی در میزبان مورد نظر بسیار موثر و ضروری است. نرم افزارهای متعددی جهت بهینه سازی کدون به وجود امده و استفاده می شوند که اغلب علاوه بر تغییر کدون، مواردی مانند محتوای گوانین – سیتوزین، توالی های تکراری و اجتناب از ایجاد سایت های برشی و ساختارهای ثانویه در آر ان های پیامرسان را نیز به طور همزمان بررسی می نمایند.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر