کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی و درمان

یکی از پرسش های پیش روی دانشجویان و افرادی که در حال انتخاب رشته می باشند،‌این است که کاربرد بیوتکنولوژی در پزشکی و درمان چیست،‌ در پاسخ بایستی گفت:‌ کاربرد علم زیست فناوری در زمینه ی دانش پزشکی و دارویی، شامل موضوعات متنوعی نظیر خلق روش‌های کاملاً نوآورانه برای “شناسایی و تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زاییRead More

بهینه سازی کدون Codon Optimization

اکثر اسیهای آمینه توسط کدون های متعددی کد می شوند که کدون مترادف نامیده می شوند. با این حال کدون های خاصی بیش از دیگر کدونها در هنگام ترجمه استفاده می شوند. این پدیده اصطلاحا ترجیح استفاده کدونی نام دارد و مختص به گونه می باشد. با توجه به فراوانی کدون های ژنتیکی، کدون هایRead More

تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟

با توجه به ماهیت توالی یابی سانگر در ایجاد توالی با طول نسبتا بلند (تقریبا 800 جفت باز) و استاندارد طلایی دقت در دو خوانش فوروارد و ریورس ، این روش توالی یابی برای موارد زیر کاربرد دارد: توالی یابی تک ژن ( محصول PCR و یا ژن کلون شده بر روی پلاسمید) شناسایی میکروارگانیسمRead More

بیوانفورماتیک ابزارى براى تحلیل حیات در سطح مولکولى

وظیفه اصلى بیوانفورماتیک طراحى سیستم هاى کامپیوترى و مدل هاى ریاضى براى نگهدارى، مدیریت و تحلیل داده هاى بیولوژیکى است. ابزارهاى بیوانفورماتیکى در آینده قادر خواهند بود که با دانستن یک توالى ژنى، نحوه بروز صفت در سلول زنده را توصیف کنند. بیوانفورماتیک دانشى بین رشته اى است. نقطه اتصال ریاضیات، علوم محاسباتى و علومRead More

error: Content is protected !!
X