بهینه سازی کدون Codon Optimization

اکثر اسیهای آمینه توسط کدون های متعددی کد می شوند که کدون مترادف نامیده می شوند. با این حال کدون های خاصی بیش از دیگر کدونها در هنگام ترجمه استفاده می شوند. این پدیده اصطلاحا ترجیح استفاده کدونی نام دارد و مختص به گونه می باشد. با توجه به فراوانی کدون های ژنتیکی، کدون هایRead More

تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟

با توجه به ماهیت توالی یابی سانگر در ایجاد توالی با طول نسبتا بلند (تقریبا 800 جفت باز) و استاندارد طلایی دقت در دو خوانش فوروارد و ریورس ، این روش توالی یابی برای موارد زیر کاربرد دارد: توالی یابی تک ژن ( محصول PCR و یا ژن کلون شده بر روی پلاسمید) شناسایی میکروارگانیسمRead More

بیوانفورماتیک ابزارى براى تحلیل حیات در سطح مولکولى

وظیفه اصلى بیوانفورماتیک طراحى سیستم هاى کامپیوترى و مدل هاى ریاضى براى نگهدارى، مدیریت و تحلیل داده هاى بیولوژیکى است. ابزارهاى بیوانفورماتیکى در آینده قادر خواهند بود که با دانستن یک توالى ژنى، نحوه بروز صفت در سلول زنده را توصیف کنند. بیوانفورماتیک دانشى بین رشته اى است. نقطه اتصال ریاضیات، علوم محاسباتى و علومRead More

B Cell Epitope مقدمه ای بر

اپی توپ B-cell به صورت قسمتی از آنتی ژن پروتئینی که بوسیله یک مولکول آنتی بادی ویژه یا گیرنده B-cell سیستم ایمنی تشخیص داده می شود . هدف اصلی از پیشگویی اپی توپ B-cell تسهیل در طراحی پپتیدهای کوتاه یا مولکول دیگر که بتواند سنتز شود و به جای آنتی ژن مورد استفاده قرار گیردRead More

error: Content is protected !!
X