تمام شد/ وبینار آموزشی سیستم کیفیت در صنایع دارویی

PQSوبینار تخصصی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع دارویی فهرست مطالب وبینار: نحوه‌ی ارتباط راهنما‌های مختلف در حوزه‌ی سیستم کیفیت درصنعت دارو براساس راهنمای ICH Q10 نحوه‌ی نظارت واحد کیفیت و ابزار‌های آن در جهت حصول اطمینان از پیاده‌سازی الزامات به نحو موثر نقش کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در چرخه ساخت اهداف پیاده‌سازی ICHRead More

رادیوفارما: جنبه های مختلف صنعت دارو

رادیوفارما، به جنبه های مختلف صنعت دارو میپردازد. از تاریخچه، صنعت و بازار تا بازتاب اجتماعی محصولات صنایع داروسازی در ۲ اپیزود اول پادکستهای رادیوفارما، واکسن به عنوان یکی از راه حل های پزشکی مدرن که تا کنون جان میلیون ها نفر را نجات داده، بررسی شده است. اپیزود اول به تاریخچه واکسن و اپیزودRead More

مقدمه ای بر داروهای نیمه صنعتی – سنتزی

داروهای نیمه صنعتی سنتزی با ایجاد تغییرات شیمیایی بر روی داروهای طبیعی به دست می‌آیند. این تغییرات با هدف افزایش قدرت دارو، کاهش عوارض جانبی، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و … انجام می‌شوند. گاه داوری به دست آمده از منابع طبیعی دارای نقایصی است که با انجام تغییرات جزئی روی ساختار شیمیایی آن می‌توانRead More

مقدمه ای بر داروهای صنعتی – سنتزی

با توسعه و پیشرفت دانش شیمی، به خصوص علم شیمی آلی و ظهور متودهای گوناگون سنتز مواد، هم اکنون میلیونها ترکیب شیمیایی ساخته شده وجود دارند و بدون اغراق همه روزه دهها ترکیب جدید دیگر نیز ساخته می‌شوند. از میان این ترکیبات بطور تصادفی یا آگاهانه، موادی که دارای اثرات درمانی هستند، انتخاب می‌شوند. اینRead More

error: Content is protected !!
X