پروتکل ژل الکتروفورز بر روی آگار

ژل الکروفورز یکی از اساسی ترین تکنیک های تشخیصی و کیفی برای شناسایی میزان دقت و جداسازی سازه های ملکولی ما از یک ترکیب می باشد . در پی دی اف زیر شما می توانید با جزییات ژل الکتروفورز و یک پروتکل اجرایی استاندارد برای اجرای الکتروفورز به خوبی آشنا شوید مطالعه ی این فایلRead More

واکسن های ژنی(DNA Vaccine) روشی نوین در پیشگیری و درمان

بیماریهای عفونی بزرگترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر بخصوص در کشورهای فقیر و در حال توسعه است و عوامل عفونی نوظهور و باز ظهور بسیاری نیز در حال اضافه شدن به این فهرست است به نحوی که از سال 1973 تا کنون بیش از 29 عامل عفونی جدید و 20 بیماری عفونی بازRead More

نکات مهم در مورد میتوکندری

میتوکندری یکی از ارگانل های غشا دار سلولهای زنده ی جانداران می باشد که وظایف مهمی را در زمینه ی متابولیسم سلولها ایفا می کند. در این کتابچه ی رایگان شما می توانید با نکات اساسی و مهم در زمینه ی این ارگانل آشنا گردید.

error: Content is protected !!
X