کروناویروس 19 جدید چیست؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

کروناویروس 19 جدید چیست؟

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

کرونا ویروس ۱۹ نوعی جدیدی از خانواده ی ویروسی کروناویریده است

بیماری ایجاد شده توسط این ویروس برای اولین بار در ووهان چین مورد شناسایی قرار گرفت و نسخه ی یافت شده ی جدید آن همگام با سال ۲۰۱۹ نسخه ی ۱۹ نامیده شد

ویروس کرونا جدید دارای عملکرد و شباهت بسیار به ویروس های خانواده های سرماخوردگی و سارس و مرس می باشد