پایگاه های داده ی آر ان ای, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

پایگاه های داده ی آر ان ای

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی
NCBI Resources

لینک دسترسی : http://www.ncbi.nlm.nih.gov

پایگاه ملی برای داده های بیوتکنولوژی. امکان تحلیل و بازیابی منابع را از پایگاه هایی نظیر GenBank و سایر پایگاه های داده را در NCBI فراهم ساخته است .

miRBase

لینک دسترسی : http://www.mirbase.org

miRBase یک منبع برای کلیه ی توالی های microRNA و تفاسیر آن ها می باشد. miRBase دارای کلیه ی اطلاعات شامل ، نقشه ی خوانش RNA های کوچک ،توالی یابی های عمقی آزمایش های انجام شده با استفاده از microRNA ها در miRBase و توسعه ی رابط کاربری وب برای مشاهده ی نقشه ا می باشد. کاربر می تواند همه ی داده ها را به صورت ترکیبی با مشاهده ی microRNA داده شده مشاهده نماید. فیلتر خوانش آزمایش ها، تعداد و جستجو برای microRNA ها بر اساس بافت و محل دقیق بیان، مجموعه های دیگر این امکانات می باشند.

ENCODE DCC

لینک دسترسی : http://encodeproject.org/ENCODE

پروژه ه ی ENCODE با هدف نمایش و مرتب سازی کلیه ی عناصر عملکردی در ژنوم نسان شکل گرفت، پایگاه ENCODE شامل مجموعه ای گسترده از داده های ژنومی با استفاده از تکنولوژی های نظیر ChIP-Seq ، RNA-Seq ، هضم DNA و سایر تکنیک ها می باشد. و همچنین شامل توالی هایی با امتیاز کیفیت، تشابه یابی ها، محاسبات سیگنالی شامل تشابه یابی ها می باشد. هر کدام از این داده ها برای تصویر سازی و دانلود بر روی UCSC Genome Browser قرار داده شده اند. همچنین اطلاعات ENCODE قابلیت بازیابی از طریق سیستم اطلاعات ثانویه که پارامتر های هر آزمایش را برای هر مشاهده تبدیل می کند را نیز دارا می باشد.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر