سیستم بیولوژي، بیوانفورماتیک، کامپیوتر

هدف علم انفورماتیک چیست ؟

در مورد رشته پژوهشی انفورماتیک، علم اطلاعات و پردازش اطلاعات مهندسی سیستم های اطلاعاتی است. انفورماتیک، داده ها و اطلاعات را به دانشی که افراد میتوانند هر روز استفاده کنند مبدل میکند. انفورماتیک ساختار و الگوریتم های رفتار و اثر متقابل سیستم های مصنوعی و طبیعی که به دنبال ذخیره سازی و پردازش و دسترسی و نقل و انتقال اطلاعات را بررسی می کند. همچنین تقابل انسان و رایانه را نیز مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین انفورماتیک زمینه ای بسیار گسترده دارد و بسیاری از تخصص ها مثل علوم کامپیوتر، سیستم های اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و علم آمار و احتمالات را در بر می گیرد.

از زمان پیشرفت کامپیوترها، افراد و سازمان های بسیاری اطلاعات خود را به صورت دیجیتالی پردازش می کنند. این امر منجر به گسترش علم انفورماتیک در زمینه محاسبات ریاضی و کامپیوتری، زیست شناختی، علوم اجتماعی از جمله مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر جامعه شد.

در سال  ۱۹۵۶ کارل استین بوخ ( Karl Steinbuch ) متخصص کامپیوتر، کلمه انفورماتیک ( Informatik ) را با انتشار مقاله ای با همین نام معرفی کرد. در سال ۱۹۶۶ کلمه انفورماتیک ( Informatika ) به معنای علم کامپیوتر یا علم محاسبات و در سال ۱۹۶۷ در انگلیس با نام Informatics معرفی شد. توجه خاص به موضوع انفورماتیک در فاصله سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ آغاز شد.

از زمان استفاده از این اصطلاح، تغییرات مهمی در زمینه انفورماتیک و سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده است.

اول: محدودیت های موجود در علم اطلاعات از میان برداشته شد.

دوم: از زمانی که اطلاعات به صورت دیجیتالی نگهداری می شوند، محاسبات مهم ترین بخش انفورماتیک هستند.

سوم: پردازش و ارتباط اطلاعات به عنوان ابزار تحقیق اضافه شدند. این ابزرا تحقیق به عنوان بخش مهم و اساسی علم انفورماتیک در نظر گرفته شدند.

وجه تمایز میان انفورماتیک و علوم کامپیوتر در این است که انفورماتیک روی مطالعه زیست شناختی و مکانیزم های اجتماعی پردازش اطلاعات نیز تمرکز می کند، در حالی که علوم کامپیوتر فقط روی محاسبات دیجیتالی تمرکز می کنند.

error: Content is protected !!
X