نقشه راه مطالعه ی بیوانفورماتیکی دی ان ای, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

نقشه راه مطالعه ی بیوانفورماتیکی دی ان ای

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

سلامی دیگر به دوستان همراه مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر،‌امروز قرار است در این مقاله به مطالعه ی نقشه راه بیوانفورماتیک دی ان ای بپردازیم؟ این یعنی قرار بفهمیم با استفاده از مجموعه الگوریتم ها و نرم افزارهای بیوانفورماتیکی چطور می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را برای تحلیل های ساختار و عملکرد دی ان ای به دست بیاوریم این مجموعه از آن لحاظ اهمیت دارد که به ما کمک می کند که بفهمیم چه اطلاعاتی،‌قرار است کسب کنیم و چگونه می توانیم و میخواهیم وارد بیوانفورماتیک دی ان ای بشوی. با ما همراه بشوید.

فهرست عملکردهای اساسی در مطالعه ی بیوانفورماتیک دی ان ای

گرفتن توالی های دی ان ای از پایگاه های اطلاعاتی

شناسایی جایگاه های محدود کننده

طراحی پرایمرهای واکنش زنجیره ای پلیمراز

شناسایی قالب های خواندن باز بر روی توالی دی ان ای

پیش بینی عناصر ساختار دوم و سوم بر روی توالی دی ان ای

یافتن تکرار ها و الگوهای تکراری بر روی توالی دی ان ای

محاسبه ی میزان انطباق یک یا چند توالی با یکدیگر

یافتن جایگاه های دارای چند شکلی در ژن ها (چند شکلی های تک نوکلئوتیدی )

کنار هم قرار دادن قطعات توالی

این ها فهرستی هستند از کارهایی که باید برای مقدمه ای بر بیوانفورماتیک دی ان ای بشناسیم و مطالعه کنیم و اطلاعات از آن کسب کنیم. پس از شناخت این اطلاعات می توانیم تکنیک های تخصصی و پیشرفته تر را یاد بگیریم و کم کم تبدیل به یک متخصص تمام عیار بیوانفورماتیک دی ان ای بشویم.

با مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر همراه باشید