مهارت های لازم برای انجام پروژه های دینامیک ملکولی،, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مهارت های لازم برای انجام پروژه های دینامیک ملکولی،

آموزش ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی طراحی دارو طراحی واکسن

برای اجرای یک پروژه ی دینامیک ملکولی و درک ساز و کار و فرایندهای رخ داده ی محاسباتی و ساختاری و عملکردی در شبیه سازی ملکولی نیازمند مهارت هایی می باشیم که با مطالعه و درک این مهارتها خواهیم توانست یک پروژه ی استاندارد و موفق را گزارش کنیم

مقدمه ای بر دینامیک مولکولی و بیان کاربرد های آن در علوم مختلف

معرفی و آموزش سیستم عامل لینوکس، اجرای دستورات پر کاربرد لینوکس

آشنایی با مبانی دینامیک مولکولی

اشنایی و معرفی انواع پکیج های شبیه سازی دینامیک مولکولی AMBER، GROMACS، NAMD و ..

آماده‏ سازی فایل‏های ورودی‏ (فایل¬های ساختاری pdb و gro) برای استفاده در GROMACS،

آشنایی با محیط نرم افزار GROMACS و بخش های مختلف آن

آشنایی شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین

آموزش شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین – لیگاند

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی دینامیک مولکولی

آموزش نرم افزار کمکی VMD

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه بیوتکنولوژی نصر