مقدمه ای بر فارماکولوژی, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

مقدمه ای بر فارماکولوژی

بیوانفورماتیک سیستم بیولوژی طراحی دارو

فارماکولوژی یکی از زیر شاخه های مهم در علم پزشکی می باشد و به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در تخصص پزشکی مطرح میباشد و اساس و بنیاد تشکیل دارو به منظور درمان بیماری های انسانی است. به همین منظور بررسی افزایش مزایا و به حداقل رساندن خطرات داروهای مورد استفاده، اهمیت بحث در مورد اساس فارماکولوژی در زمینه درمان مطرح می شود

تعاریف مهم در فارماکولوژی

فارماکولوژی: فارماکولوژی مطالعه تعامل داروها با موجودات زنده است. همچنین شامل تاریخچه، منابع، خواص فیزیکی و شیمیایی، دوز ترکیب، روش استفاده، جذب، مکانیزم توزیع عمل، تبادل زیستی، دفع، استفاده بالینی و اثرات جانبی داروها است.

فارماکولوژی بالینی: ارزیابی فعالیت فارماکولوژیکی داروها مرجع و محدوده مصرف بی خطر آن در انسان از طریق ارزیابی بالینی.

دارو: داروها مواد شیمیایی هستند که عملکردهای موجودات زنده را تغییر می دهند. دارو به طور کلی برای تشخیص، پیشگیری، کنترل و یا درمان بیماری مورد استفاده قرار می گیرد.

داروسازی: علم شناسایی، انتخاب، حفظ، استاندارد سازی، ترکیب کردن و توزیع مواد دارویی است.

فارماکودینامیک: مطالعه اثرات بیولوژیکی و درمانی داروها (اثر دارو بر بدن).

فارماکوکینتیک: مطالعه جذب، متابولیسم توزیع و دفع دارو (اثر بدن بر دارو).

فارماکوتراپیوتیک: انتخاب مقدار مناسب دارو که به منظور پیشگیری و درمان بیماری استفاده می شود.

توکسین شناسی: دانش مربوط به سم است. بسیاری از داروها در دوزهای بالا ممکن است به عنوان سم عمل کنند. سموم موادی هستند که باعث ایجاد علائم مضر، خطرناک یا کشنده در مواد زیستی می شوند.

شیمی درمانی: اثر داروها بر روی میکروارگانیسم ها، انگل ها و سلول های نئوپلاست که در موجودات زنده زندگی و تکثیر می کنند.

فارماکوپیا: یک برنامه رسمی حاوی لیستی از داروهای متداول و داروهای ساخته شده با توصیف خواص فیزیکی و تست شناسایی، خلوص و قدرت آنها می باشد، به عنوان مثال فارماکوپیا هند (I.P) فارماکوپیا بریتانیا (B.P).

شبکه بیوتکنولوژی نصر،‌دپارتمان طراحی دارو