مفاهیم شبکه های زیستی در سیستم بیولوژي

مفاهیم شبکه های زیستی در سیستم بیولوژی

 • هدف مهم در سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک این است که قادر به فهم و تغییر در مکانیسم های مولکولی زیربنایی سازوکارهای سیستم های زیستی باشیم
 1. اندازه گیری پاسخ های در سطح مولکولی و دیگر خروجی های سیستم های زیستی و شبکه ها
 2. فرموله کردن شبکه های زیستی به زبان ریاضی

 

 1. بازسازی مدل های شبکه زیستی، حاصل از داده های تجربی و یا اطلاعات پایگاه داده
 2. به روش محاسباتی پیش بینی می کند که یک شبکه، تحت شرایط آزمایشی جدید، چگونه رفتار می کند
 3. تست و آزمایش پیش بینی های محاسباتی بصورت تجربی و آزمایشگاهی
 4. بفهمیم در یک بیماری کدام مکانیسم های شبکه تغییر کرده است.
 5. طراحی “داروها، شرایط خارجی، محیط های مصنوعی و یا مولکول ها” برای ایجاد تغییرات در شبکه های زیستی
 • سیستم بیولوژی مدرن از چندین نوع متفاوت از روش های اندازه گیری برای توصیف، شناسایی و مدل سازی شبکه های زیستی استفاده می کند.
 1. اندازگیری در هر دو مقیاس بزرگ و کوچک
 2. اندازه گیری با توان بالا High-throughput
 3. سنجش و اندازه گیری کمی و/ یا کیفی

 

 • به جای تجزیه و تحلیل اجزاء و عناصر تکی مانند ژن ها و پروتئین ها، هدف شناخت و درک سیستم به عنوان یک مجموعه کل (رویکرد جامع) است

 

انواع شبکه های بیولوژیکی

شبکه های رونویسی

شبکه های سیگنالینگ

شبکه های متابولیک

شبکه های برهمکنش پروتئین – پروتئین

شبکه های دارو-تارگت

شبکه های ژن-بیماری

شبکه های عصبی

شبکه های زیست محیطی

شبکه های اپیدمیولوژیک

و …

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه بیوتکنولوژی نصر

error: Content is protected !!
X