معرفی ابزارهای بیوانفورماتیکی برای تحلیل دینامیک ملکولی و داکینگ, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

معرفی ابزارهای بیوانفورماتیکی برای تحلیل دینامیک ملکولی و داکینگ

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی
Ognm

لینک دسترسی : http://ignm.ccbb.pitt.edu/GNM_Online_Calculation.htm

شبکه ی آنلاین مدل سازیGuassian محاسبات تهادلی دینامیک هر گونه ساختاری که با فرمت PDB داشته باشد را ، با استفاده از شبکه مدل Guassian ، انجام می دهد، این شبکه ی مدل سازی برای نمایش ملکول های زیستی مورد استفاده قرار می گیرد .

Andrej Sali Lab

لینک دسترسی :

http://salilab.org/our_resources.shtml

این صفحه امکان دسترسی به منابع متفاوتی برای مقایسهی ساختارهای پروتئین های مدل سازی شده و تحلیلی از آزمایشگاه Sali در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو را در بر خواهد داشت .

ClusPro

لینک دسترسی : http://cluspro.bu.edu/login.php

ClusPro ی ابزار خودکار برای محاسبات اتصال دو ساختار پروتئینی با استفاده از داده های کاربر و یا فرمت PDB ثبت شده می باشد. نتیجه بر اساس لیستی از ورودی های پیچیده، منظم سازی شده به صورت خوشه ای نشان داده خواهد شد.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر