محل یابی و هدف یابی پروتئین ها با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک

PSIPRED

لینک دسترسی : http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred

PSIPRED امانات متعددی کاربردی را به عنوان یک ابزار تحلیلی پروتئینی، تحت وب فراهم می سازد، این ابزار، برای پیشگویی ساختارهای ثانویه به همراه دسترسی به GenTHREADER برای شناسایی پیچش های پروتئینی و MEMSAT-2 برای پیشگویی توپولوژی پروتئین های غشایی مورد استفاده قرار می گیرد .

PSORT.org

لینک دسترسی : http://www.psort.org

PSORT.org لینک هایی را به سمت هانواده های PSORT که شامل برنامه های تحت وب برای پیش گویی، زیر سلولی، شامل PSORTb و WoLF PSORT، به خوبی، سایر منابع برای پیشگویی محل مورد استفاده قرار می گیرد.

Institute of Enzymology Server

لینک دسترسی :

http://www.enzim.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=…

مجموعه ای از سرورها برای توسعه ی انستیتو انزیم شناسی، که شامل ابزارهایی برای پیشگویی ساختارهای پروتئینی غشایی و تحلیل ساختاری می باشد.

error: Content is protected !!
X