عوامل موثر بر عملکرد زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

عوامل موثر بر عملکرد زعفران

زعفران کشت زعفران

 عمر مزرعه:از سال ششم به بعد عملکرد مزرعه کاهش می یابد.

1-باروری خاک:افزودنی کود حیوانی پوسیده هر سال کمک شایانی به افزایش عملکرد می نماید.

2-اندازه بنه کاشت شده: هر چه اندازه بنه بزرگتر باشد محصول سال اول و سال های بعدی بیشتر می شود.

3-تعداد بنه کاشت شده: تعداد بنه بیشتر کشت شده در واحد سطح و کوتاه نمودن عمر برداشت یک مزرعه به پنج سال منجر به افزایش عملکرد خواهد شد.

4-برداشت به موقع گل: جداد کردن کلاله و خشک کردن صحیح و سریع آن.

5-کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز مزرعه.

6-کاشت بنه در خرداد ماه به جای ماههای پایانی تابستان و اوایل پاییز.