سرفصل های مطالعه ی بیوانفورماتیک پروتئین, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

سرفصل های مطالعه ی بیوانفورماتیک پروتئین

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

جزئیات مرتبط با پروتئینها آنقدر گسترده و پیچیده است که از حدود یک وبسایت و دایرکتوری برای مطالعه ی آن خارج است. اما با انتخاب موضوعات اساسی بر اساس تجربه،‌و استفاده در مهندس و اعتبار سنجی پروژه های بیوتکنولوژی فهرست زیر به شما نگاهی از برخی موضوعات پر کاربرد در حوزه ی بیوانفورماتیک پروتئین ها را می دهد

به دست آوردن توالی های پروتئینی از پایگاه های اطلاعاتی و مطالعه ی جزئیات و تحلیل های مرتبط با آن

محاسبه ی ترکیب آمینو اسیدها،‌وزن ملکولی،‌نقطه ی ایزو الکتریک و سایر شاخصها

محاسبه ی آبگریزی و آبدوستی یک پروتئین،‌پیش بینی جایگاه های آنتی ژنی و تعیین جایگاه های درون غشایی و برون غشایی

پیش بینی عناصر ساختار دوم

پیش بینی دامینها ی پروتئینها

آشکار سازی ساختارهای سه بعدی پروتئینها

پیش بینی ساختار سه بعدی یک پروتئین از روی توالی آن

همردیف یابی پروتئین های دارای توالی مشابه

طبقه بندی پروتئینها به شکل خانواده های پروتئینی

یافتن شباهت های قسمت های سه بعدی و انطباق آن با توالی پروتئین

یافتن ارتباطات تکاملی میان پروتئینها و ترسیم درخت فیلوژنی خانواده های پروتئینی

حالا شما میتوانید بگویید با مبحث بیوانفورماتیک پروتئین تا حدودی آشنا بوده و تا ۸۰ درصد از پروژه های بیوانفورماتیک پروتئینها که شامل دستورزی و تغییر پروتئینها می باشد را خودتان راه اندازی و اجرا کنید با کمی صبوری و همراهی با ما میتوانید قدم به قدم با این مراحل آشنا بشوید و با اعتماد به نفس یک پروژه ی بیوانفورماتیک منحصر به فرد خلق کنید.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر