سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته ی بیوانفورماتیک, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته ی بیوانفورماتیک

ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی

یکی از چالش های پیش روی دانشجویان پیش از ورود به رشته ی بیوانفورماتیک شناخت مجموعه مهارتها و دروسی است که در این رشته تدریس می گردد و در همین راستا سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته ی بیوانفورماتیک در این جا ذکر میگردد

معرفی اصول بیوانفورماتیک و آشنایی با اطلاعات مربوطه

آشنایی با روش‌های تحلیل داده‌ها در بیوانفورماتیک

اصول برنامه‌نویسی و بانک‌های اطلاعاتی

روش‌های آماری در بیوانفورماتیک

الگوریتم‌ها و ابزار‌های بیوانفورماتیک

جنبه‌های کاربردی بیوانفورماتیک

برنامه‌نویسی در PERL

مدل سازی مولکولی و شیمیایی انفورماتیک

شبکه ی بیوانفورماتیک نصر