دلایل ضعیف بودن کلاله زعفران چیست؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

دلایل ضعیف بودن کلاله زعفران چیست؟

زعفران کشت زعفران

ضعیف بودن کلاله یکی از مشکلاتی است که این روز ها بسیاری با آن گریبانگیر هستند و سوال بسیاری از کشاورزان میباشد.
ضعیف بودن دلایل بسیاری میتواند داشته باشد که باید با دقت در زمین خودتان بررسی کنید و علت اصلی که کلاله شما ضعیف است را پیدا کنید .
۱. دلیل اصلی ضعیف بودن کلاله و فنری بودن آن سفت بودن خاک و اینکه این به سختی خود را به سطح خاک می رساند و در این بین انرژی بسیار زیادی را متحمل این سبز کردن میکند و در این بین کلاله ضعیف میشود.
۲. آبیاری زودهنگام . وقتی آب زودتر داده میشود برگ ها زودتر از گل ظاهر میشود و این باعث خواهد شد کلاله ضعیف تر شده و حتی به صورت فنری و بدشکل شود .
۳. آبیاری خیلی دیرتر از موعد . وقتی آب خیلی دیر داده شود جوانه باید در خاک خشک به سطح خود را برساند و این باعث خواهد شد که سرگل ضعیف شود.
۴. آلودگی به کنه و قارچ : وقتی پیازی آلودگی داشته باشد قطعا ضعیف,شده و سرگل آن هم ضعیف میشود .
۵. استفاده از کود مرغی : استفاده از کودهای که رشد رویشی را بیشتر میکند باعث خواهد شد سرگل ضعیف شود ..
۶. ازت : اگر در آب قبل گل از کود اوره یا سولفات آمونیوم یا هر کودی که ازت بالایی دارد استفاده کنید میتواند باعث کاهش کیفیت کلاله و ضعیف شدن آن شود .
۷ . تنش گرما : در سالهای که هوا در مدت زمان طول گلدهی بسیار گرم باشد به دلیل کاهش رطوبت کیفیت سرگل کمتر میشود .
۸. عمق نامناسب : در صورتی که عمق کشت کمتر از ۱۰ سانتی متر یا بیشتر از ۲۵ سانتی متر باشد کیفیت سرگل کمتر میشود.
۹. کمبود مواد غذایی : در صورتی که تغذیه اصولی و خوبی انجام نشده باشد با کمبود عناصری مثل کلسیم کیفیت کلاله کاهش پیدا میکند .
۱۰. کمبود مواد آلی : در این مورد می توان گفت اگر کود آلی در زمین کم باشد هم خاک سفت میشود هم مواد غذایی کمتر است هم در تنش ها ضعیف تر عمل میکند و یکی از دلایل اصلی کاهش کیفیت کمبود مواد آلی خاک است .