در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

اگر با فردی مواجه شدید که دارای ویروس کرونا ۱۹ بود. می بایست مطابق با چارت استاندارد زیر تمامی موارد ایمنی را رعایت کنید تا مانع از ابتلا خودتان و اطرافیان به این ویروس گردید

در مواجهه با فردی دارای کرونا ویروس ۱۹ چه کنیم؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
کرونا ویروس ۱۹