درمان بی خوابی با زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

درمان بی خوابی با زعفران

زعفران کشت زعفران

اگر چه تحقیقات محدودی در این زمینه صورت گرفته‌است، اما برخی از این مطالعات نشان می‌دهند که زعفران می‌تواند بی‌خوابی را درمان کند. مطالعات دیگری نشان می‌دهند که زعفران می‌تواند افسردگی و بی‌خوابی مرتبط با این مشکل را درمان کند.

در یک بررسی دیگر، کروسین موجود در این گیاه باعث بهبود مرحله‌ی خواب بدون حرکات سریع چشم در موش آزمایشگاهی شد. مهم‌تر از همه این که این ترکیب سبب هیچ تاثیر نامطلوبی (مانند بی‌خوابی ناگهانی) پس از به خواب رفتن در موش‌ها نشد.