تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟

بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

با توجه به ماهیت توالی یابی سانگر در ایجاد توالی با طول نسبتا بلند (تقریبا 800 جفت باز) و استاندارد طلایی دقت در دو خوانش فوروارد و ریورس ، این روش توالی یابی برای موارد زیر کاربرد دارد:

توالی یابی تک ژن
( محصول PCR و یا ژن کلون شده بر روی پلاسمید)

شناسایی میکروارگانیسم های کشت پذیر

شناسایی
SNP ها و STR ها

شناسایی مارکرهای مولکولی

توالی یابی نسل جدید: با توجه به ماهیت توالی یابی نسل جدید در توالی یابی همزمان و موازی میلیونها قطعه اسیدنوکلئیک و تولید حجم انبوه داده توالی یابی، این روش توالی یابی در موارد زیر کاربرد دارد:

توالی یابی کل ژنوم گیاه و یا جانور

توالی یابی ژنوم میکروارگانیسمها به صورت
de novo

توالی یابی اگزوم و یافتن واریانتهای جدید، موتاسیونهای جدید و ناشناخته و …

توالی یابی امپلیکونها به تعداد بیش از 100 نمونه به طور همزمان و با هزینه کم به صورت بارکد شده

متاژنومیکس و بررسی کمی جوامع میکربی

توالی یابی ترانسکریپتوم و مجموع آر ان ای های کوچک سلولی و یافتن ژنهای جدید مسئول در وقایع سلولی

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر