تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟

تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

شبکه بیوتکنولوژی نصر

با توجه به ماهیت توالی یابی سانگر در ایجاد توالی با طول نسبتا بلند (تقریبا 800 جفت باز) و استاندارد طلایی دقت در دو خوانش فوروارد و ریورس ، این روش توالی یابی برای موارد زیر کاربرد دارد:

توالی یابی تک ژن
( محصول PCR و یا ژن کلون شده بر روی پلاسمید)

شناسایی میکروارگانیسم های کشت پذیر

شناسایی
SNP ها و STR ها

شناسایی مارکرهای مولکولی

توالی یابی نسل جدید: با توجه به ماهیت توالی یابی نسل جدید در توالی یابی همزمان و موازی میلیونها قطعه اسیدنوکلئیک و تولید حجم انبوه داده توالی یابی، این روش توالی یابی در موارد زیر کاربرد دارد:

توالی یابی کل ژنوم گیاه و یا جانور

توالی یابی ژنوم میکروارگانیسمها به صورت
de novo

توالی یابی اگزوم و یافتن واریانتهای جدید، موتاسیونهای جدید و ناشناخته و …

توالی یابی امپلیکونها به تعداد بیش از 100 نمونه به طور همزمان و با هزینه کم به صورت بارکد شده

متاژنومیکس و بررسی کمی جوامع میکربی

توالی یابی ترانسکریپتوم و مجموع آر ان ای های کوچک سلولی و یافتن ژنهای جدید مسئول در وقایع سلولی

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X