تبدیل دی ان ای به پروتئین قسمت دوم

به دنیای پر شور و هیجان بیوانفورماتیک و تبدیل دی ان ای به پروتئین خوش آمدید. در قسمت دوم از این مقاله سعی داریم تا با کمک همدیگر در مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر نگاهمان به فرایند تبدیل دی ان ای به پروتئین را دقیق تر کنیم. خب در مقاله ی قبل دیدیم که توالی پروتئینی حاصله،‌به شدت بسته به نحوه ی خوانش ما و انتخاب نقطه ی شروع خوانش در توالی دی ان ای دارد. و به نوعی رمزگشایی از توالی دی ان ای بسته به انتخاب نقطه ی شروع است. اما قضیه به این سادگی نیست،‌در اینجا و آینده ی نزدیک با جزئیاتی بیشتر در این مورد آشنا می شویم.

به علت سه تایی بودن رمزهای ژنتیکی و خوانش کدون ها به صورت تئوری،‌یک قطعه ی دلخواه دی ان ای روی هر رشته به سه روش متفاوت ترجمه می شود. به طور اصولی در این مورد این سه ردیف،‌به عنوان قالب های خواندن شناخته می شوند چون دی ان ای در هر دو رشته می تواند شروع به خواندن کند،‌این یعنی شش قالب خواندن برای یک توالی دو رشته ای دی ان ای قابل استحصال است. اما به جز استثنایی در ویروسهای اگزوتیک،‌بک خیر خوب دارم براتون،‌ فقط یکی از شش قالب برای هر ناحیه ی رمز دهنده استفاده می شود. اما قبل از آن با هم یک مفهوم را مرور کنیم،‌ یک قطعه ی دی ان ای را که فاقد رمز پایان ترجمه باشد یک قالب خواندن باز نامیده می شود .

Reading Frame: قالب خواندن

TAG, TGA, TAA رمزهای پایان ترجمه که منجر به پایان رسیدن فرایند ترجمه می شود.

Open Reading Frame: ORF قالب خواندن باز

خب بعد از کمی امیدواری باید بدانیم ،‌علاوه بر پیچیدگی های ناشی از این واقعیت که بعضی از توالی های دی ان ای هیچ پروتئینی را رمز دهی نمیکنند. باید بگوییم گاهی بخش های بزرگی از توالی های دی ان ای یک موجود زنده قرار نیست هیچ چیزی را رمز کنند و قطعات بزرگی از توالی های دی ان ای غیر رمز کننده دارند. که در درون ژن هایشان جا خوش کرده است !‌ خبر جالب این است که بخش بزرگی از بیوانفورماتیک به توسعه ی روش های برای شناسایی نواحی رمز دنده پروتئین در توالی های دی ان ای تعلق دارد. تا ابتدا و انتهای ژن ها و جایی که با قطغات غیر رمز دهنده که اینترون نامیده می شوند را به طور دقیق شناسایی و تحلیل نماید.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X