بیوانفورماتیک ابزاری برای بهینه سازی ملکولهای دارویی

یک ملکول دارویی، علاوه بر بافت هدف خود، می بایست مسیر دسترسی به بافت هدف خود را طی نماید، و این یعنی برایندی از مجموعه شرایط فیزیکو شیمیایی که ملکول برای رسیدن به بافت هدف، می بایست با آن سازگار باشد و در بخشی دیگر، در برخورد و تراکنش شیمیایی با ملکول هدف، می بایست، المان های لازم برای عملکرد صحیح، به موقع و کافی را داشته باشد و این فرایند بهینه سازی ملکولی دارو از لحاظ ساختار و عملکرد را به چالش خواهد کشید

بهینه سازی زیست سازگاری دارو :

یکی از چالش های پیش روی متخصصان طراحی دارو، فرایند زیست سازگاری ملکول دارویی مربوطه می باشد و در این راستا، شناسایی نقاط ضعف سیستم ایمنی، از طریق محاسبات بیوانفورماتیکی، جستجوی هومولوژی ترکیبات آلرژن و همچنین بررسی تراکنش ها با پروتئین های فعال در زمینه ی سیستم ایمنی امکان پذیر می باشد.

بهینه سازی صنعتی ملکول دارو :

یک ملکول دارو در نهایت ظرافت و قدرت و توانمندی برای درمان، می بایست، دارای قدرت تولید صنعتی با قیمت مناسب باشد، تا فرد تحت درمان بتواند آن را خرید کند و تولید کننده بتواند آن را تولید. به همین منظور، امروزه بیوانفورماتیک، به طراحان دارو این اجازه را می دهد تا با استفاده از نرم افزار ها و دانش تجربی، شرکت های تولید کننده ی دارو، ملکول های سنتزی، را دستخوش بهینه سازی صنعتی دارو نمایند، به طوری که، کلیت فرایند سنتز، در آن دستخوش تغییر شده که می تواند نتیجه ی نهایی را به کلی تغییر دهد .فرایند بهینه سازی صنعتی، جزئی جدا نشدنی از پروتکل های طراحی دارو در عصر حاضر می باشد و هدف از آن ساده سازی، کاهش هزینه های تولید، امکان سنجی تولید در صنعت و … می باشد.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر

error: Content is protected !!
X