بهینه سازی زیست سازگاری داروها با استفاده از بیوانفورماتیک, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

بهینه سازی زیست سازگاری داروها با استفاده از بیوانفورماتیک

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

زیست سازگاری، یکی از مسایل مهم برای کاربردی بودن دارو می باشد، برای این مهم ،پژوهشگران، می بایست، پاسخ سیستم ایمنی، را به این ملکول بررسی نمایند. برای این مهم، فرایند زیست سازگاری، به عنوان یک پروتکل و یک استراتژی جداگانه مورد مطالعه و بررسی پژوهشگران قرار می گیرد. که این فرایند در دو حوزه ی بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی انجام می پذیرد.

در این مقاله از سری مقالات کوتاه مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر به مطالعه ی فرایند های مرتبط با زیست سازگاری با استفاده از بیوانفورماتیک خواهیم پرداخت.

بررسی تراکنش های پروتئین با رسپتور های معمول در سطح سلول

برای مبحث زیست سازگاری، شناخت تراکنش های پروتئین، با رسپتورها، مورد اهمیت می باشد و در این راستا، با استفاده از مجموعه ی کد های در دسترس، از رسپتور های سطح سلولی یک گروه سلول خاص، مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی آنتی ژنیسیتی ” بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی “

میزان آلزژن بودن، یک ملکول و همچنین نحوه ی آلرژن بودن ، ان موضوعی است، که به صورت معمول، در پژوهش های سنجش، اعتبار یک ملکول با کاربردی دارو، مورد سنجش قرار می گیرد، این فرایند ، امروزه، از مجموعه ای از الگوریتم های بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی استفاده می گردد، تا آلرزن بودن، این ملکول، مورد سنجش قرار گیرد.

بررسی اتصال سخت پروتئین دارویی مورد نظر با آنتی بادی های معمول و ساختارهای خاص آنتی بادیها

این فرایند با استفاده از کتابخانه هایی متمرکز از مجموعه های ملکولی و آنتی بادیهای ثبت شده اتفاق می افتد، این فرایند، در دو پروتکل، بیوانفورماتیکی و در صورت وجود توجیه ،اقتصادی، تست با استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی، مورد سنجش قرار می گیرد.

بررسی نرخ لخته شدن

یکی از چالش های تولید، پروتئین های دارویی، به صورت نوترکیب، لخته شدن، این پروتئین ها در زمان تولید، نگاهداری و بازفراوری این ملکول ها می باشد، برای همین، هموازه می بایست، نرخ، کنترل و نرخ لخته سازی، بر اثر شوک های مرسوم، همراه با دارو، مورد گزارش قرار گیرد، تا بتوان بر مبنای آن تاریخ انقضایی مناسب برای آن دارو مورد انتخاب قرار داد .

بررسی نرخ سلامتی پروتئین دریافتی توسط بیمار

نرخ سلامتی پروتئین دریافتی توسط بیماری ، فرایندی است، که میزان اثر گذاری دارو را ، تعیین می کند. به نحوی که ، هر چقدر، ملکول طراخی شده موثر و کاربردی باشد، در عمل، عنصری که کیفیت درمان را تضمین می کند، نرخ سلامتی پروتئین می باشد و در این راستا، پژوهشگران و مراکز تحقیق و توسعه، با بررسی نرخ سلامتی پروتئین دریافتی، میزان حاشیه امنیت، تولید تا انتقال دارو برای رسیدن به دست مصرف کننده را تخمین زده و استراتژی های لازم را در این زمینه، اتخاذ خواهند نمود.

بررسی مسیرهای هضم و حذف

این نقطه ی استراتژیک از آن نظر حائز اهمیت می باشد، که بیمار، بر اثر شوک های اختمالی ، بتواند تحت بازگردانی “ریکاوری” قرار گرفته و از ایجاد اثرات حاشیه ای و ثانویه در بیمار جلوگیری نمود، در این راستا، کلیه ی مسیر های هضم و حذف، از زمان ورود به بدن بیمار تا زمان ورود به بافت و سلول مورد نظر، میبایست با روش های عمومی و اختصاصی به صورت کاملا علمی و با مستندات در مورد داده های مرحله، مورد ثبت قرار گیرد.

بررسی نرخ نفوذ و دسترسیa

طراحی یک دارو هر چقدر، با ضریب اطمینان و موفقیت در طراحی ملکولی و آزمون در لوله ی آزمایش سپری کند، داستان جداگانه ای را در درون موجود و بافت سلول مورد هدف ،خواهد گذرانید، و برای همین، ارزش گذاری نرخ نفوذ و دسترسی ملکول دارویی، به ملکول هدف، فرایندی است که می بایست، توسط کاربر مورد سنجش قرار گیرد و در این راستا، می بایست، نرخ نفوذ و دسترسی از طریق، طراحی آزمایش های سیستمیک و سنجش های کیفی و کمی مورد گزارش و مستند سازی علمی قرار گیرد.

بررسی میزان انعطاف پذیری ساختار ملکول

کنفورماسیون های ملکولی، همواره، در درون موجود، زنده، دارای رخداد معین نیستند و در این راستا، میزان انعطاف پذیری ملکول، فرایندی است که می بایست، به عنوان معیاری برای عملکرد ملکول در موجود زنده مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر