بسته بندی و نگهداری زعفران, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

بسته بندی و نگهداری زعفران

زعفران کشت زعفران

بعد از خشک کردن و جداسازی زعفران آماده بسته بندی و عرضه می گردد.

مهمترین عواملی که طی نگهداری زعفران می تواند موجب تخریب و کاهش کیفیت آن شود عبارتند از:

1-   رطوبت محصول و رطوبت نسبی هوا

2-   نور به ویژه نور مستقیم خورشید

3-   درجه حرارت محیط نگهداری زعفران

4-   اکسیژن

5-   جنس بسته محتوی زعفران

جهت حفظ ویژگی های زعفران( رنگ،طعم،عطر آن) بررسی های انجام شده در خصوص جنس ظروف بسته بندی به ترتیب بهتر است شیشه ای تیره ،ظروف شیشه ای روشن پلی اتیلن ها و در دمای زیر 4 درجه و در رطوبت نسبی کمتر از 10درصد نگهداری می گردد.

عامل رنگ زعفران ماده ای به نام کروستین عامل طعم زعفران ماده ای تلخ به نام پیکروکروسین و عامل عطرو بوی زعفران ماده ای به نام سافرانال می باشد که این ترکیب سافرانال در طی مراحل خشکاندن از ماده پیکرو کروسین حاصل می گردد. دو عامل رطوبت و دما تاثیر گذاربردوعامل رنگ و طعم زعفران بوده،اما عامل عطری در زعفران،تحت تاثیر عاملی قرار نمی گیرد.