باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها

آموزش اطلاعات عمومی خبر کوتاه کرونا ویروس ۱۹

دانشگاه علوم پزشکی شیراز توصیه های عملی را برای پیشگیری از کرونا ویروس جدید در نانوایی ها منتشر کرده است که در پوستر زیر شاهد آن هستیم . رعایت این موارد نقش بسیار مهمی از آلوده شدن و شیوع این ویروس خواهد داشت

باید ها و نباید ها در پیشگیری از کروناویروس جدید در نانوایی ها, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
کرونا ویروس ۱۹ نانوایی