ایمونوانفورماتیک و کاربردهای آن در طراحی واکسن

ایمونوانفورماتیک و کاربردهای آن در طراحی واکسن, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

یکی از فن آوری های تلفیقی نوظهور که برای حل مشکلات اپیدمی های گسترده ای نظیر اپیدمی کرونا و سایر بیماریهای شایع کاربردی است ایمونوانفورماتیک می باشد. ایمونوانفورماتیک یا ایمونولوژی محاسباتی اخیرا به عنوان زمینه ای مهم و نوین نقش چشمگیری را در علوم آنالیز، مدل سازی و پیشگویی عملکرد سیستم ایمنی، طراحی واکسن های جدید، تحقیقات آلرژی زایی و اکتشافات دارویی داشته است. این علم نه تنها سبب تسریع تحقیقات علمی شده بلکه بعلت تعامل آن با پروژه ژنوم انسان و سایر ارگانیسم ها منجربه دست یابی به اطلاعات بسیار زیادی در ارتباط با ایمنی شناسی گردیده است. در واقع ایمونوانفورماتیک همانند پلی میان آزمایشات تجربی و رهیافت های محاسباتی می باشد

. موفقیت های این شاخه از علم به طور وسیعی به سبب ارتباط مستقیم آن با سلامتی جهانی، واجد اهمیت استراتژیک می باشد و در کنار آن، از نگاهی دیگر سبب کاهش زمان و هزینه ها در فرآیند تحقیقات علمی می شود. این مقاله، پایگاههای مختلف عمومی و اختصاصی ایمنی شناسی، رهیافت های پیشگویی اپی توپ های سلول Bو T، بیوانفورماتیک واکسن ها و آنالیز آلرژن زایی (آلرژنسیته) پروتئین ها را مرور می کند و نیز همچنین کاربردهای ایمونوانفورماتیک را بر می شمارد. شایان ذکر است هدف اصلی این مقاله آشنایی هرچه بیشتر و هدایت محققان ایرانی شاغل در بخش های علوم پایه و بالینی به سمت و سوی کاربرد پایگاهها و ابزارهای پیشرفته ایمونولوژی در تحقیقاتشان می باشد.

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه بیوتکنولوژی نصر

error: Content is protected !!
X