ایمونوانفورماتیک و کاربردهای آن در طراحی واکسن, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

ایمونوانفورماتیک و کاربردهای آن در طراحی واکسن

آموزش ایمونوانفورماتیک بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی سیستم بیولوژی طراحی دارو طراحی واکسن

یکی از فن آوری های تلفیقی نوظهور که برای حل مشکلات اپیدمی های گسترده ای نظیر اپیدمی کرونا و سایر بیماریهای شایع کاربردی است ایمونوانفورماتیک می باشد. ایمونوانفورماتیک یا ایمونولوژی محاسباتی اخیرا به عنوان زمینه ای مهم و نوین نقش چشمگیری را در علوم آنالیز، مدل سازی و پیشگویی عملکرد سیستم ایمنی، طراحی واکسن های جدید، تحقیقات آلرژی زایی و اکتشافات دارویی داشته است. این علم نه تنها سبب تسریع تحقیقات علمی شده بلکه بعلت تعامل آن با پروژه ژنوم انسان و سایر ارگانیسم ها منجربه دست یابی به اطلاعات بسیار زیادی در ارتباط با ایمنی شناسی گردیده است. در واقع ایمونوانفورماتیک همانند پلی میان آزمایشات تجربی و رهیافت های محاسباتی می باشد

. موفقیت های این شاخه از علم به طور وسیعی به سبب ارتباط مستقیم آن با سلامتی جهانی، واجد اهمیت استراتژیک می باشد و در کنار آن، از نگاهی دیگر سبب کاهش زمان و هزینه ها در فرآیند تحقیقات علمی می شود. این مقاله، پایگاههای مختلف عمومی و اختصاصی ایمنی شناسی، رهیافت های پیشگویی اپی توپ های سلول Bو T، بیوانفورماتیک واکسن ها و آنالیز آلرژن زایی (آلرژنسیته) پروتئین ها را مرور می کند و نیز همچنین کاربردهای ایمونوانفورماتیک را بر می شمارد. شایان ذکر است هدف اصلی این مقاله آشنایی هرچه بیشتر و هدایت محققان ایرانی شاغل در بخش های علوم پایه و بالینی به سمت و سوی کاربرد پایگاهها و ابزارهای پیشرفته ایمونولوژی در تحقیقاتشان می باشد.

منبع: آزمایشگاه بیوانفورماتیک پارس سیلیکو

شبکه بیوتکنولوژی نصر