اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین
دکتر مرضیه امینی

دکتر مرضیه امینی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی از دانشگاه هلند،

در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی روتردام هلند به عنوان اپیدمیولوژیست و محقق ارشد بهداشت عمومی در حال فعالیت می باشند

error: Content is protected !!
X