ابزارهایی برای تفسیر ساختار و عملکرد پروتئین, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

ابزارهایی برای تفسیر ساختار و عملکرد پروتئین

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی
SIFT

لینک دسترسی: http://blocks.fhcrc.org/sift/SIFT.html

این ابزار، نرم افزاری است بر اساس هومولوژی توالی ها عمل نموده که تغییر هر آمینو اسید چه تغییر در ساختار و عملکرد پروتئین خواهد گذاشت .

InterProScan

لینک دسترسی: http://www.ebi.ac.uk/InterProScan

InterProScan همواره به شما اجازه خواهد داد تا با استفاده از متود های نشانه گذاری پروتئین ، تفسیر هایی را در مورد توالی خود دریافت نمایید، این تفاسیر، معمولا شامل، انتولوژی ژن و اصطلاحات انتولوژی خواهد بود که شما می توانید آن را به توضیحات خود در مورد توالی اضافه نمایید.

PANTHER tool

لینک دسترسی: http://www.pantherdb.org/tools

PANTHER ابزار تحلیلی بر اساس خانواده های تکاملی” یک سیستم طبقه بندی خاص می باشد که ژن ها را بر اساس عملکردشان با استفاده از مستندات علمی و ازمایشگاهی منتشر شده علمی و روابط تکاملی برای پیشگویی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جستجوی PANTHER به شما این اجازه را می دهد تا پروتئین ها را در مقابل کتابخانه ی PANTHER HMM امتیازدهی نمایید. همچنین می توانید از PANTHER برای تحلیل بیان ژن استفاده نمایید، همچنین این امکان فراهم گردیده است تا داده ها و ابزار PANTHER را دانلود نمایید.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصرش