آیا می‌توان ویروس کرونا را با مرس یا سارس مقایسه کرد؟

آیا می‌توان ویروس کرونا را با مرس یا سارس مقایسه کرد؟, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

The Coronaviruses Owe Their Name To The The Crown Like Projections, Visible Under Microscope, That Encircle The Capsid. The Coronaviruses Are Responsible For Respiratory Ailments And Gastro Enteritis. The Virus Responsible For Sars Belongs To This Family. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)

بسیاری از مردم درک صحیحی از میزان بیماری زایی و مکانیسم عمل آن ندارند و برای آنها این مفهوم با مقایسه ی کرونا ویروس ۱۹ با بیماری های مرس و سارس می تواند نگاهی از شرایط را به انها بدهد. مرس و سارس هر دو به‌دلیل علائم شدیدی شهرت داشتند که در افراد ایجاد می‌کردند. هنوز مشخص نیست که چطور باید شدت علائم ویروس کرونای جدید را با آنها مقایسه کنیم، زیرا در برخی بیماران با علائم شدید و مرگ همراه بوده و در برخی دیگر فقط نشانه‌های خفیفی مشاهده شده است. هر سه ویروس ازطریق تماس نزدیک با فرد آلوده بین افراد منتشر می‌شوند

error: Content is protected !!
X