آمینو اسید تریپتوفان

تریپتوفان یکی از بیست و دو اسید آمینه‌ی اصلی سلول های زنده و از اسیدهای آمینه ضروری در رژیم غذایی انسان است که در موش‌ها نیز به عنوان یک فاکتور رشد شناسایی شده‌است. این اسیدآمینه در ساختمان بسیار از پروتئینها وجود دارد و نیز در ساخت برخی ناقل های عصبی مانند سروتونین و کوآنزیمهایی مانند نیاسین مؤثر است. به علت وجود حلقه آروماتیک نور را در طول موج 280 نانو متر جذب می‌کند

منبع:‌ ویکیپدیا فارسی

مرکز آموزش بیوانفوراتیک نصر

error: Content is protected !!
X