آمینو اسید آلانین, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آمینو اسید آلانین

آموزش بیوانفورماتیک بیوتکنولوژی مقالات آموزشی

آلانین یک اسید آمینهٔ نوع یک غیر ضروری‌ست که در زنجیر جانبی آن یک گروه متیل به کار رفته و از این رو یک اسید آمینهٔ غیر قطبی هم هست. کدون‌های آلانین عبارتند از

Alanin Codon: GCU, GCC, GCA, GCG

Alanin Chemical Formula: CH3CH (NH2) COOH

آلانین به کرات در پروتئین های مختلف مشاهده می شود و این اسید آمینه به علت نداشتن گروههای باردار یا قطبی بسیار آب گریز بوده و به آب گریزی نیز معروف‌اند. آلانین سر دسته این گروه بوده و پس از گلیسین ساده‌ترین اسید آمینه سلولی است. آلانین در زنجیره ی جانبی خود یک گروه متیل دارد. با افزوده شدن عوامل متیل اضافی به آلانین ، اسیدهای آمینه دیگر مانند والین ، لوسین و ایزولوسین ساخته می‌شوند. زنجیره کناری می‌تواند ساده یا منشعب باشد. میزان آب گریزی از آلانین به طرف ایزولوسین افزایش می‌یابد

Ala , A علایم اختصاری آلانین در متون شامل موارد ذیل می شود.

مرکز آموزش بیوانفورماتیک نصر