آخرین پروتکل وزارت بهداشت برای درمان کرونا ویروس ۱۹, شبکه ی بیوتکنولوژی نصر: بیوتکنولوژي، بیوانفورماتیک، دارو، واکسن، پروتئین

آخرین پروتکل وزارت بهداشت برای درمان کرونا ویروس ۱۹

کرونا ویروس ۱۹

یکی از چالش های پیش روی درمانگران و متخصصین ایرانی دسترسی به آخرین پروتکل مورد تایید وزارت بهداشت برای درمان کرونا ویروس ۱۹ می باشد که در این راستا شما می توانید از طریق زیر به صورت رایگان و مستقیم پروتکل انتشار یافته ی وزارت بهداشت ایران برای درمان کروناویروس ۱۹ را در این جا بیابید